Algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Sandbox Services BVBA

1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Sandbox Services, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant deze algemene voorwaarden te aanvaarden.
2. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes zijn 30 kalenderdagen geldig, behoudens andersluidende overeenkomst. Alle prijzen worden vermeld zonder BTW.
3. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de geldigheidsduur voor akkoord ondertekent en terugzendt. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.
4. Prijsopgaves zijn gebaseerd op het geschatte aantal uren dat aan het overeengekomen werk gespendeerd zal worden en kunnen ieder ogenblik gewijzigd worden indien het aantal geschatte uren niet voldoende is. De klant zal hiervan tijdig op de hoogte gesteld worden. Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, behouden wij het recht voor om de prijzen jaarlijks aan te passen op basis van de geldende inflatie. Eventuele prijsverhogingen zullen redelijk en proportioneel zijn, en de klant zal hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld.
5. Additioneel werk voor Sandbox Services dat op voorhand niet was voorzien, zal gepaard gaan met het aanrekenen van extra kosten.
6. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Sandbox Services haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat.
7. De geleverde diensten dienen te worden goedgekeurd door de klant. Sandbox Services is niet verantwoordelijk voor fouten dewelke niet werden opgemerkt/aangepast na goedkeuring. Iedere wijziging/aanpassing na goedkeuring zal worden aangerekend.
8. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
9. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.
10. Alle goederen die toebehoren aan de klant (o.m. data) en zich bij Sandbox Services zouden bevinden, worden er bewaard op risico van de klant. Sandbox Services kan niet aansprakelijk gesteld worden door eventueel verlies van data die de klant aanlevert.
11. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte, zijn de abonnementen die Sandbox Services aanbiedt bindend voor de eerste 24 maanden.
12. Abonnementen kunnen na 24maanden worden opgezegd met een aangetekend schrijven, 3 maanden voor einde overeenkomst.
13. Alle diensten die draaien op de webservers van Sandbox Services zijn intellectuele eigendom van Sandbox Services tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de ondertekende offerte.
14. Alle facturen zijn betaalbaar door overschrijving op het rekeningnummer van Sandbox Services binnen de 14 dagen na factuurdatum.
15. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25,00 €.
16. Sandbox Services behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
17. Elk protest op een factuur of op de geleverde diensten dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Sandbox Services te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen na verzending van de factuur. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling ervan onverwijld verschuldigd.
18. Sandbox Services verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Sandbox Services zijn middelenverbintenissen. Sandbox Services is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
19. Sandbox Services kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade aan derden. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de klant om zijn inhoud binnen het wettelijk kader te houden en zorg te dragen voor overeenstemming met de wet van de auteurserchten, strafrecht, patenten, handelsmerken, etc. Sandbox Services behoudt zich het recht voor om een contract op elk ogenblik te beëindigen indien te ontwerpen, te drukken of te publiceren inhoud strijdig is met voornoemde wetgeving.
20. Sandbox Services kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Sandbox Services zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Sandbox Services of een aangestelde.
21. De aansprakelijkheid van Sandbox Services met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Sandbox Services. De totale aansprakelijkheid van Sandbox Services, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Sandbox Services werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
22. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sandbox Services het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
23. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Sandbox Services geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
24. Inzake software geldt het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.
25. Sandbox Services is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.
26. De gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. Sandbox Services kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door Sandbox Services eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.
27. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Sandbox Services het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.
28. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Sandbox Services verleende diensten betalen, alsook de kosten die Sandbox Services moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 25% van het bedrag dat Sandbox Services nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Sandbox Services. Bovendien behoudt Sandbox Services het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.
29. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.
30. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Sandbox Services geen controle heeft, bevrijden Sandbox Services voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.
31. Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Sandbox Services tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
32. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Sandbox Services en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.
33. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Sandbox Services. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de met de klant gesloten overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg.

Een ‘out of the box’ idee?

Klaar om jouw idee werkelijkheid te laten worden? Wij helpen je graag verder met het testen, evalueren en bijsturen. Geef je e-mailadres op en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!