Privacy policy.

Privacy policy Sandbox Services

Sandbox Services BVBA, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, C-mine 12, ondernemingsnummer 0651.791.302, 011/878.942, www.sandboxservices.be, info@sandboxservices.be, hierna ‘Sandbox’ genoemd, draagt het zorgvuldig omspringen met persoonsgegevens hoog in het vaandel.

In deze Policy wordt dan ook aangegeven voor welke doeleinden de verzamelde persoonsgegevens gebruikt worden en hoe er getracht wordt om een adequate bescherming van deze gegevens te waarborgen.

Sandbox volgt ter zake de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EU, hierna genoemd ‘GDPR’.

Voorts zal Sandbox er zorg voor dragen dat zij zich in de mate van het mogelijke confirmeert aan de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die genomen worden naar aanleiding van de voormelde wetgeving.

1.Persoonsgegevens

Persoonsgegevens behelzen alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een persoon wordt als ‘identificeerbaar’ beschouwd als hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Zo kan Sandbox als verwerkingsverantwoordelijke onder andere uw naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, IP-adres, e.d. verzamelen.

2.Beheer van gegevens

Sandbox zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens. Zowel Sandbox als haar aangestelden nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de te verrichten verwerking. In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid zal Sandbox er over waken dat de gegevens worden bijgewerkt en dat onjuiste, onvolledige en niet ter zake dienende gegevens worden verbeterd of verwijderd.

Voorts zal Sandbox er, in de mate van het mogelijke en naar redelijkheid, voor zorgen dat haar aangestelden slechts beperkt toegang hebben tot de gegevens en verwerkingsmogelijkheden. Met name zullen deze beperkt blijven tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst. Op deze manier tracht Sandbox een passend beveiligingsniveau te bieden voor deze persoonsgegevens en de verwerking er van.

De betrokkene zal verplicht zijn de gevraagde persoonsgegevens aan Sandbox te verstrekken omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om de overeenkomst te sluiten en uit te voeren.

Indien de betrokkene de gevraagde gegevens niet verstrekt, zal Sandbox de gevraagde diensten niet kunnen leveren.

Bij het bezoeken van de website, maakt Sandbox gebruik van profilering. Op deze manier zal Sandbox de website kunnen evalueren en verbeteren en trachten de klanten een bevredigende bezoekervaring te bieden.

3.Doel van de verwerking

Sandbox verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn om de beoogde doelstelling te verwezenlijken.

Meer bepaald streeft Sandbox volgende doelstellingen na:

 • het leveren van aangevraagde informatie of bestelde producten,
 • het verwerken en verzenden van bestellingen,
 • het versturen van orderbevestigingen,
 • het verlenen van klantenservice.

4.Rechtsgrond van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens door Sandbox gebeurt dan ook op basis van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de klant/betrokkene;
 • noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst of het nemen van precontractuele maatregelen;
 • noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Sandbox, met name het verzekeren van de continuïteit van de activiteiten;
 • om aan alle wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan Sandbox onderworpen is te kunnen voldoen.

5.Delen van gegevens en doorgiften

In principe worden persoonsgegevens enkel gedeeld met toestemming van de betreffende natuurlijke persoon of indien dit nodig is om een transactie te voltooien of een product of dienst te kunnen leveren.

Voorts worden de gegevens, indien nodig, ook gedeeld met de leveranciers van Sandbox, wanneer dit wettelijk vereist is, wanneer Sandbox betrokken is in een geschil met de betrokkene, om klanten te beschermen, om de veiligheid van de producten te garanderen en om de (eigendoms)rechten van Sandbox te beschermen.

Sandbox zal de betreffende gegevens niet doorgeven aan een derde land of internationale organisatie.

6.Bewaartermijn van de gegevens

De verzamelde persoonsgegevens zullen door Sandbox worden verwerkt gedurende de gehele periode waarin de betrokkene beroep doet op de diensten van Sandbox.

Wanneer de betrokkene niet langer beroep doet op de diensten van Sandbox zullen diens persoonsgegevens gedurende een periode van tien jaar na het einde van de samenwerking met de betrokkene worden bewaard, tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen.

Deze termijn zal Sandbox de mogelijkheid geven om haar wettelijke verplichtingen na te komen, voorschriften te doen naleven, geschillen op te lossen, beveiliging te handhaven, fraude of misbruiken te voorkomen, e.d.m.

7.Rechten van betrokkenen

Sandbox zal de uitoefening van de volgende rechten aan de natuurlijke persoon faciliteren:

 • recht op inzage in zijn persoonsgegevens;
 • recht op rechtzetting van zijn onjuiste persoonsgegevens;
 • recht op wissen van zijn persoonsgegevens;
 • recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens;
 • recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming.

 

Bovendien heeft de betrokkene op elk ogenblik het recht de door hem gegeven toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke intrekking kan echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

Hiertoe kan de betrokkene haar verzoek per e-mail overmaken aan Sandbox op het e-mailadres privacy@sandboxservices.be

Sandbox zal onverwijld en in elk geval binnen een maand reageren op het verzoek van de klant.

8.Slotbepalingen

Indien de betrokkene van oordeel zou zijn dat de verwerking van haar persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de GDPR kan zij hieromtrent een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Sandbox behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.

Een ‘out of the box’ idee?

Klaar om jouw idee werkelijkheid te laten worden? Wij helpen je graag verder met het testen, evalueren en bijsturen. Geef je e-mailadres op en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!